Hva forventes av meg som FAU-medlem?

foreldre teller

Svar:

Mange nyvalgte medlemmer av FAU er usikre på hva som forventes av dem og hva FAU egentlig skal arbeide med. Nedenfor har vi listet opp noen forslag til aktuelle oppgaver for FAU. Kanskje de kan være en hjelp til å komme i gang med det som er viktig på din skole. Lykke til!

 • Lage en plan for hjem-skole-samarbeidet ved skolen (i samarbeid med foreldrekontakter, kontaktlærere og skoleleder). En slik plan bør være en del av skolens virksomhetsplan.
 • Vurdering av skolens virksomhet på bakgrunn av blant annet informasjonen som ligger på Skoleporten (i samarbeid med de andre partene i skolen).
 • Bidra aktivt til et godt læringsmiljø, håndtering og forebygging av mobbing og oppfølging av § 9a i opplæringsloven (''Elevenes arbeidsmiljølov'').
 • Se på hvordan digitale verktøy kan utnyttes i hjem-skole-samarbeidet.
 • Lage en plan for FAUs informasjonsvirksomhet, blant annet FAUs plass på skolens nettside og hvordan FAU kan nå alle foreldrene som har barn ved skolen. (Lenk gjerne til www.fug.no, slik at foreldre kan få tak i informasjonen som ligger her).
 • Arrangere kurs for foreldrekontaktene.
 • Utarbeide rutiner for problem- og konflikthåndtering i hjem-skole-saker.
 • Samarbeide med elevråd om aktuelle saker av felles interesse.
 • Forberede og drøfte saker som skal opp i Samarbeidsutvalget (SU).
 • Hvordan kan skolen samarbeide godt med alle foreldre? Finnes det andre former og arenaer for samarbeid i tillegg til de vi har?
 • Det bør foreligge vedtekter for FAU på hver skole. Sjekk ut forslag til hvilke punkter som bør være med i vedtektene, se i venstremenyen.