Leksehjelp

Forskrift til opplæringsloven om leksehjelp                                       

§1A. leksehjelp i grunnskolen

Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringsloven §13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi elevene støtte til læringsarbeidet, kjensle av mestring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til elevene, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi elevene hjelp med skolearbeidet.

 

Leksehjelptilbudet på Furuset skolen organiseres ved hjelp av assistenter, lærere og AKS ansatte.

Leksehjelptilbudet er frivillig, og det er ingen bindene påmelding.

Vi har leksehjelp på skolen fra og med uke 39

Vi minner om at det er foresattes ansvar å følge opp leksene, selv om elevene går på leksehjelp.