Leksehjelp

Forskrift til opplæringsloven om leksehjelp                                       

§1A. leksehjelp i grunnskolen

Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringsloven §13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi elevene støtte til læringsarbeidet, kjensle av mestring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til elevene, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi elevene hjelp med skolearbeidet.

 

Leksehjelptilbudet på Furuset skolen organiseres ved hjelp av assistenter, lærere og AKS ansatte.

Leksehjelptilbudet er frivillig, og det er ingen bindene påmelding.

 

Leksehjelpen på Furuset skole organiseres slik fra og med uke 43                                                                                                                             

  • 5.-7. trinn: tirsdager kl 13:00-16:30 
  • 2.-4.trinn: torsdager kl. 13:30-15:30   
  • 1.trinn: tirsdager på AKS

Rutiner for leksehjelp

  • Eleven må ha med lekseplan og aktuelle bøker
  • Skolens ordensreglement for orden og oppførsel er gjeldene
  • Leselekser kan ikke gjøres på leksehjelpen
  • Elevene må ønske å delta på leksehjelpen
  • Elever som forstyrrer andre må forlate leksehjelpen

 

Vi minner om at det er foresattes ansvar å følge opp leksene, selv om elevene går på leksehjelp.