Vår profil

Furuset logo

Skolens profil

Furuset skole:

Glede og mestring i et lærende fellesskap.

På Furuset utvikler vi samarbeidende, utforskende robuste barn og voksne.

Furuset skole har ca. 320 elever og 65 ansatte som hver dag skal møte en trygg og god skoledag, med et trygt skolemiljø bygget på gode elevaktiviteter og lærertetthet i friminuttene. Viktig for Furuset skole er at elevene møter gode, varme voksne i skolehverdagen. Derfor vil det å bygge gode relasjoner samt ha klare systemer for inkludering og innenforskap stå sentralt i Furuset skoles arbeid. Skolen vil samtidig fortsette arbeidet med elevenes sosiale ferdigheter, og prioritere tid til elevsamtaler. Elevrådet vil være en aktiv partner i arbeidet med et godt skolemiljø.

Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT er skolens viktigste undervisningsoppgaver. Systematiske tiltak, Mestrings-lærere, forskning på egen undervisningspraksis og analyse av elevresultater vil bli viktige verktøy, slik at elevene lærer mer.

Skolens lærere arbeider målrettet med tilpasset opplæring, mestring og læringsglede hvor elevene, med hvert sitt nettbrett, vil møte både utfordringer og tilpasninger for faglig utvikling.

I samarbeid med FAU arbeider vi for at flere foresatte kommer på foreldremøter. Både innhold og i foreldremøter og klare forventninger til foresatte, står sentralt for at skole- hjemsamarbeidet vårt skal gi mening og retning. AKS ved Furuset skole skal være en trygg og læringsrik arena for elevene våre, hvor sosiale ferdigheter, kunst og kultur, fysisk aktivitet og lek står sentralt.