Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.
Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan forskolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Rektor er driftsstyrets sekretær.

 

Driftstyres medlemmer.

Nytt reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen