Hovedseksjon

Slik jobber vi med Elevundersøkelsen

Elever arbeider på nettbrett

Undersøkelsen gjennomføres hvert år i ukene 46-50. Etter at undersøkelsen er gjennomført, kommer et viktig arbeid med analyse og planlegging av hva vi skal gjøre med bakgrunn i resultatene. I samarbeid med lærere, miljøarbeidere og andre ansatte, analyseres resultatene på skole-, trinn- og klassenivå for å videreutvikle praksis for godt skolemiljø. Dette gjør vi på følgende måte ved Furuset skole:

Uke 2: Ledelsen henter ut resultater og forbereder analyse. Resultatene fra Elevundersøkelsen presenteres for de ansatte på 5.-7. trinn.
Uke 4: Lærere og andre voksne på hvert trinn jobber med resultatene med hensikt å foredle og forbedre. De har følgende spørsmål de jobber etter:

  1. Ut ifra tallene over; beskriv hva vi er spesielt gode på og hvorfor. Det vi kommer frem til, må vi ta godt vare på og foredle!
  2. Velg ett til tre områder/spørsmål dere vil jobbe med frem til sommeren og utover høsten. Beskriv hvordan dere vil jobbe med det.

Uke 6: Hvert trinn presenterer resultater og tiltak for de andre på sine team (1.-4. trinn og 5.-7. trinn) og ledelsen.

Resultater og tiltak blir presentert på FAU-møte og foresatte får innblikk i skolens arbeid og kan få inspirasjon til hvordan de kan bidra til forbedring av elevenes trivsel og læring.

Skolens miljøteam og elevrådet tar med seg resultater og tiltak på skolenivå og planlegger hvilke aktiviteter de skal sette i gang fremover.

Mars: Resultater, tiltak og foreløpig status behandles i skolens driftsstyre. Her er det aktuelt å se arbeidet i lys av skolens strategiske satsninger nå og årene fremover.

Uke 22: Lærerne og andre ansatte presenterer og drøfter måloppnåelse og tiltak for de andre på sine team (1.-4. trinn og 5.-7. trinn) og ledelsen. Hvert trinn presenterer sin evaluering av tiltakene som ble planlagt i januar/ februar. Dette gir en viktig erfaringsutviklesling og ideer inn mot videre arbeid ved skolestart.

Juni: Resultatet av arbeidet med Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen presenteres på det årlige fellesmøtet til skolens driftsstyre, skolemiljøutvalget, elevrådet og FAU.

Intern trivselsundersøkelse
I tillegg til denne store årlige undersøkelsen, har Furuset skole utviklet en intern trivselsundersøkelse som gjennomføres 5 ganger i året. Disse undersøkelsene tar utgangspunkt i de spørsmålene vi mener er viktigst å kartlegge fortløpende gjennom året. Miljøteamet har ansvaret for gjennomføring og oppfølging av disse.

De interne trivselsundersøkelsene gjennomføres på iPad og gir miljøarbeiderne umiddelbart svar på individnivå om hvordan det går. Dette gir de en veldig god mulighet til raskt å følge opp enkeltelever og klasser. Elevene får også en ekstra kanal til å si fra om egen og medelevers trivsel.